حقیقت

حقیقت

کتاب مخزن حقایقی است که گذشته­ی بزرگان را آئینه قدنما است.

و شخصیتهای در گذشته را در ذهن خواننده مجسم میسازد.

و اعمال شایسته ایشان را برای آیندگان شاخص قرار میدهد.

پس لازم است کتاب را بخوانیم و قدم به قدم دنبال کردار پیشوایان را گرفته راه سعادت و بقا را طی نماییم:

علوی