دمهایی که در مسیر هیئت خوانده شده

دمهایی که در مسیر هیئت خوانده شده

هیئت بالا سر معصومه نام

خدمت عباس کند صبح و شام

بهر تو آورده ز بی­بی پیام

ای رضا ای رضا

بر تو هزاران سلام

بر تو هزاران سلام

***

زاده­ی زهرا شَهِ دنیا و دین

کن نظر لطف بر این زائرین

هیئت بالا سر معصومه بین

بهر تو آورده ز بی­بی پیام

ای رضا ای رضا

بر تو هزاران سلام

بر تو هزاران سلام

***

آمده از قم همه امیدوار

از گنه خویش همه شرمسار

کن طلب آمرزشم ای شهریار

نزد خدا ای شه والا مقام

ای رضا ای رضا

بر تو هزاران سلام

بر تو هزاران سلام

***

جمله محبان تو با این امید

آمده خواهند ز تو این نوید

کرب و بلا خدمت شاه شهید

رحمت حق زاده­ی خیر الانام

ای رضا ای رضا

بر تو هزاران سلام

بر تو هزاران سلام

علوی

***

هیئت ما آمده با صد نوا

شود ز درگاه تو حاجت روا

ای رضا ای رضا

درد همه کن دوا

حاجت ما کن روا

***

ما بتو آورده همه التجا

ضامن آهو تو دوایی دوا

ای رضا ای رضا

حاجت ما کن روا

درد همه کن دوا

علوی

***

ای رضا ما غلامان ابوفاضلیم

بر عنایت تو    ما همگی مایلیم

از بر خواهرت

آمدیم در برت

حاجات ما را روا کن

قسمت ما کربلا کن

***

ای رضا جان نظر          بسوگواران نما

درد ما را دوا          ز راه احسان نما

ای شه ارض طوس

یا انیس النفوس

حاجت ما را روا کن

قسمت ما کربلا کن

حرمی

***

ای خسروا تادرگه تو باز است

نزد خلایق شیعه سر فراز است

فخر ایران زمین                                 حجت هشتمین                            شاه خراسان   

 


ما خادمان خواهر تو هستیم

روز جزا ما را بتو نیاز است

فخر ایران زمین                          حجت هشتمین                                       شاه خراسان

***

حجت هشتم                   شاه خراسان                             سلیل خاتم                              خسرو خوبان

جهان اسلام گشته چه گلشن

مولد مولا است چشم تو روشن

حریمت ای شَه کعبه ثانی است

طواف سازیم بنور ایمان

جهان اسلام گشته چه گلشن

مولد مولاست چشم تو روشن

عزیز زهرا ز جای برخیز

رسیده از قم بهر تو مهمان

جهان اسلام                         گشته چه گلشن                         مولد مولاست                       چشم تو روشن

 


بشارت از ما پذیر شاها

عنایتی کن ز راه احسان

جهان اسلام                       گشته چه گلشن                   مولد مولاست                         چشم تو روشن

***

قانونی