بجای سلام

بجای سلام :

حضرت ایه الله العظمی نجفی مرعشی قدم رنجه فرمودند واز مسجد امام علیه السلام تا صحن شریف همراه شما فرزندانم مشایعت کردند ، وانگهی نماز ودورد فراوانرا عهده دارشدند ، وهمچنین ردیعضی مجلس یا بود بیاد شماها طلب مغفرت نموندند .

نمایندگان حضرت ایه الله العظمد شریعتمداری وایه الله زاده گلپایگانی به نمایندگی والد ب.رگوارشان در مجالس متعدد شرکت نمودند ، وذکر خیر گلب مغفرت کردند .

حضرات ایات عظام وحجج اسلام حاج سید صادق روحانی وحاج شیخ مرتضد حاظری ودها شخصیتهای علمی که از نام برد همه پوزش میطلبم واز همه صمیمانه سپاسگذارم همدردی نموند ، تسلیت فرمودند ، از خداوند متعال ع.ت وسلامت براد همه وهمه شان خواهانم .

هیات وافردی که ( بجای سلام ) مجلس یاد بود گرفتند ویا در مجالس ختم مکرر شرکت بود گرفتند ویا در مجالس ختم مککرا شرکت نمودند .