تشکر وسپاس گذاری

      تشکر سپاسگذاری

برخورد لازم میدانم از حضور کلیه حضرات ایت عظام وحجج اسلام که با تشریف فرمائی خود ویا اعزام نماینده براین حقیر منت گذارده اند ، وهمچنین طلاب علوم دینی ، دوستان ، اشنایان ، اصناف وطبقات مختلف که با شکرت خود ویا ارسال تلگراف ونامه همدردی خود را اعلام نمودند تشکر نموده ، بقای عمر وعزت انان را از رب جلیل خواسترام .

علوی

دوشنبه 28/ ع 1 /99

زحمات فوق العاده برادرگرام اقای حاج اقای رضای دهقان درخور تقیدیر وامتنان است ، خداوند برتوفیقات ایشان بیفزاید

انا لله وانا الیه راجعون .

لازم است از همدردی صمیمانه دانشمند معظم جناب اقای مولوی سپاسگزاری نمایم .

علوی .