زندگینامه ◄

تالیف

تألیفات

الف: آثار چاپ شده

 

1 - الامر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ با اشراف عادل علوی.

 

2 - الاثرالخالد فی الولد والوالد

 

3 - دروس و حلول فی شرح کفایةالاصول (دو مجلد چاپ شده و هشت مجلد بقیه مخطوط).

 

4 - دیوان علوی (سه مجلد).

 

5 - العفاف علی مذبح التبرج (عنوان عفت بر کشتارگاه تبرج ترجمه و چاپ شده است).

 

6 - زندگی نامه خود نوشت، با عنوان «ترجمةالمولف بقلمه» به تقاضای آقای مصطفی فیض کاشانی.

 

7 - العمل الجهادی (اخلاق).

 

8 - الکلمةالطیبة (اخلاق).

 

9 - زکوةالفطرة (رفعة).

 

10 - الفارق (فقه و اخلاق).

 

11 - اختر لنفسک (اخلاق).

 

12 - الاصول الثلاثه (علم کلام).

 

13 - محاضرات فی اصول الدین (علم کلام).

 

14 - یادآوری (اخلاق فارسی).

 

15 - مخطوط کتاب الارث (فقه).

 

16 - رستگاران (فارسی) در اخلاق.

 

17 - سوداگران (فارسی) در موضوع اخلاق.

 

18 - تربیت از نظر قرآن و سنت (مجموعه درس های او در مسجد علوی).

 

19 - الرافد (اخلاق و معارف اسلامی).

 

20 - لباب معالم الدین (اصول).

 

21 - پیک رحمت (اخلاق به فارسی).

 

22 - باء بسمله (فضائل به فارسی).

 

23 - پاسخ اندیشه های جوانان (ج اول و دوم اخلاق) به زبان فارسی.

 

24 - کتابخانه (فارسی).

 

25 - راهنمایی قرآن کریم (فارسی در اخلاق).

 

ب: آثار در دست چاپ، آماده چاپ و یا مخطوط

 

26 - الجنسان.

 

27 - مقتطفات العلوی (ادبیات و شعر).

 

28 - دلبند نفس.

 

29 - ندای آسمان (جزء اول).

 

30 - دروس و حلول (مجلدات سوم تا دهم).

 

31 - منتخب حوادث الایام فی الاسلام (چهار جزء).

 

32 - پاسخ اندیشه های جوانان (از چاپ سوم به بعد).

 

33 - تفسیرالامام الصادق (ع) (در 3 جزء).

 

34 - سخنان ماه مبارک.

 

35 - الخیروالسعادة.

 

36 - اشک و آه (فارسی).